Пишете ни!
Сончоглед Јаболко Компир Пиперка Домат Пченка Пченица Соја Малина Вишна Грозје Роза Шеќерна репка Шеќерна трска Srpski Makedonski Slovenščina Polski Portuguese Spanish Italiano Français English Русский 中国的
"Меѓусебни односи
на пченица
(Triticum vulgare)
и кукољ
(Agrostemma githago)
na кафеави почви и смолници"

Дипл. инж. Даница ГАЈИЌ
– докторска дисертација –

 

AGROSTEMIN®
е пронајдок на д-р Даница Гајиќ.
Се произведува според патентното досие бр. 32749 на Сојузната канцеларија
за патенти на СФРЈ

 

"Тој е целосно безопасен
за луѓето, животните (вклучително и пчелите)
и природната;
не бара посебни мерки на ХТЗ"

 

БУКВАР
примена и постигнати ефекти

 

ИНСТРУКЦИИ & ПРОСПЕКТИ

Упатство
( *.pdf – 43 str. 3,50 Mb )

Упатство
( "зелена" 9 стр. 0,54 Mb )
( "профи"  9 стр. 0,66 Mb )

 

ДЕМОНСТРАЦИОНИ   ТЕСТОВИ
  приказ резултатите  
( во Србија и во Светот )

 

ПРЕПОРАКИ
ОД  ЕМИНЕНТНИ  ЕКСПЕРТИ

 

Г А Л Е Р И Ј А

 

AGROSTEMIN®
природен заштитник
на зрачење

Институт за нуклеарни науки "Винча", Белград, С Р Б И Ј А

 

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

Златен медал
на Светската организација
за заштита
на интелектуалната сопственост
( W I P O )

 

E u r e k a  88.

 

Политика експрес
од 2 јули 1988 година

ГОРДОСТ НА СВОЈОТ НАРОД

"Агростемин"
на Српската академија на науките и уметностите претставен. Научно достигнување со кое секоја Академија на науките би била горда

 

ДЕМОНСТРАЦИОНИ   ТЕСТОВИ
  приказ резултатите  
( во Србија и во Светот )

 

ПРЕПОРАКИ
ОД  ЕМИНЕНТНИ  ЕКСПЕРТИ

 

Г А Л Е Р И Ј А

 

 
Primena
Природен биоенергент со широк спектар. Од природно потекло, добиено од прав на кукољ (Agrostemma githago) и други растенија (култури и плевели), пронајдок на д-р Даница Гајиќ.

Се користи во земјоделството за да се зголемат приносите, да се подобри квалитетот на посевите и да се оптимизираат трошоците за производство. Сертифициран за употреба и во органското земјоделство.

Врз основа на истражување , хомологација и верифика-ција од бројни научни институции и еминентни научници,, децениска потврда во пракса во нашата земја и во светот, Агростемин стана една од стандардните агротехнички мерки.


 Зошто? Како?

  AGROSTEMIN ®
          го зголемува приносот од 5% на 15%
  AGROSTEMIN ®
           го подобрува квалитетот на производот
  AGROSTEMIN ®
           нема кареница
  AGROSTEMIN ®
           лесно се применува
  AGROSTEMIN ®
           висок поврат на инвестицијата (1:10)
  AGROSTEMIN ®
           обезбедува стабилност на приосот
                 преку долгогодишна примена


Поголема енергија на ртење - р'тење
изедначено, побрзо

подолго и побогато - поефикасен корен

Посилен, со повеќе хлорофил надземен дел

Подобра исхрана
( размена на минерали и други супстанции )

Подобрена отпорност
на болести, штетници и временски непогоди

Во овошјето сувата материја е позастапена

Copyright © 2006-2009 AGROSTEMIN